dtHome = Familielandbruget Sydvest
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
 •  
   
Hvad arbejder vi for?

Fem grundsten i Familielandbruget
I samarbejde med Fyns Familielandbrug, Sønderjysk Familielandbrug og Vejle Amts Familielandbrug har Familielandbruget Sydvest defineret fem indsatsområder, som er dem vi i Familielandbruget vil kæmpe for.

1. Det gode liv på landet
Liv i landdistrikterne er en vigtig sag for Familielandbruget. Vi sætter familien i centrum og ønsker at bevare de lokale samfund, hvor den daglige trivsel og en positiv økonomi går hånd i hånd. Vi arbejder for at styrke de levevilkår, som beboerne i landdistrikterne bydes og mener, at alle landbrug er en vigtig forudsætning for både mangfoldigheden, økonomien og befolkningen i de lokale samfund. Læs mere om, hvad vi helt konkret arbejder for her. Konkret arbejder vi for:

 • At styrke levevilkårene og lokalsamfundene i landdistrikterne.
 • At sikre, at landdistriktsmidlerne udbetales til gavn for dem, der bo på landet.
 • At bevare flest muligt landbrug.
 • At styrke sammenhængen og forståelse mellem land og by.

2. Mangfoldighed
I Familielandbruget respekterer vi hinanden og kan rumme hinandens forskelligheder. Bevarelse af mangfoldigheden står derfor højt på vores prioriteringsliste. Alle medlemmer er væsentlige – hvad enten de er til økologi, det traditionelle landbrug med 3 eller 1000 malkekøer eller til landboturisme eller egen gårdbutik. Vi er ikke smagsdommere for, hvad der er godt for den enkelte landmand og dennes familie. Det står enhver frit at følge egne mål og visioner. Læs mere om, hvad vi helt konkret arbejder for her. Konkret arbejder vi for:

 • At gøre det muligt for den enkelte at forfølge egne mål og visioner.
 • At bevare muligheden for nicheproduktioner, heltid-, deltids- og fritidslandbrug – især via selvejet.

3. Selvejet
Vi tror, at selvejet i dag og fremover vil være den væsentligste ejerform i dansk landbrug. Selvejet vil medvirke til bedre etableringsvilkår og generationsskifte inden for erhvervet. Derfor vil vi via selvejet arbejde for bedre vilkår for den yngre generation af landmænd. Selvejet vil også være med til at styrke de lokale samfund ved, at ejerne beboer ejendommen. Læs mere om, hvad vi helt konkret arbejder for her. Konkret arbejder vi for:

 • At skabe bedre etableringsvilkår for den yngre generation – via pantebrevsmodellen, hvor avancebeskatningen betales i takt med, at gælden afdrages og ikke ved oprettelsen.
 • At reducere diverse omkostninger og afgifter især for førstegangskøbere.
 • At kapitalfonde ikke skal være den bærende finansieringsform, men vi accepterer, at de for den enkelte kan fungere som et godt supplement.
 • At skabe bedre realkreditfinansiering m.m. i landdistrikterne.

4. Regelforenkling
Regler skal være både enkle og forståelige – og der skal ikke være flere end højst nødvendigt. I Familielandbruget lægger vi et stort politisk arbejde i at begrænse antallet af regler og ikke mindst at gøre dem så klare som muligt. Vi går ind for regeldifferentiering og for, at reglerne gøres proportionale med brugets størrelse. Vi arbejder ud fra tanken om en fair behandling og for at sikre glæden ved landbruget og mangfoldigheden i erhvervet. Læs mere om, hvad vi helt konkret arbejder for her.  Konkret arbejder vi for:

 • At mindske antallet af regler for alle.
 • At gøre reglerne så enkle og forståelige som muligt.
 • At gøre reglerne proportionale med brugets størrelse.
 • At egenkontrol oftere erstatter offentlig kontrol.

5. Rimelige produktionsvilkår
Vi vil værne om mulighederne for at drive landbrug ved at sikre alle rimelige produktions- og rammevilkår. Landbrug og Fødevarer gør det rigtig godt – men vi vil bare lidt mere! En lang række af de rammevilkår, som ofte rammer de mindre og mellemstore landbrug, udspringer desværre af landbrugets egne selskaber. Vilkår som ikke står mål med traditionen om én mand, én stemme. I Familielandbruget vil vi arbejde for en solidarisk og fair behandling af alle. Og selvom vi går ind for lige vilkår for alle, fordrer en fair behandling nogle gange, at der forskelsbehandles. Læs mere om, hvad vi helt konkret arbejder for her. Konkret vil vi arbejde for:

 • Rimmelige produktionsvilkår, der gælder for alle landmænd, såsom at afskaffe overimplementering af EU-regler.
 • Differentieret EU-støtte – et højere EU-tilskud til alle for de første 60 ha som hjælp til nyetablerede og til at dække basisudgifter for administrativt ’bøvl’.
 • En ens afregning hos andelsselskaberne af kunder med ensartede produkter og mængder.
 • At administrationsbidraget ved realkreditlån skal afspejle den reelle risiko.